เรื่องยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์.mp3